Re: KHAI NGỘ


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 02, 2019 at 22:22:28:

In Reply to: KHAI NGỘ posted by tm tịnh on Feb 18, 2019 at 21:08:03:

Sau đ ti đ tu nhập thất để suy gẫm về những điều đ học hỏi v cng suy gẫm ti cng thấy ci gọi l tr thức chỉ đng vứt đi khng c một cht g ch lợi cả .....[Paul Brady]
----
Những điều học hỏi cũng chnh l tr thức, như thế lm sao vứt đi đy ?

Ti cn nhớ bi kệ sau đy của ai đ để lại cho đời (gẫm n rất đng ghi lại để xa la ci tr thức khng cần thiết):

Kinh điển lưu truyền tm vạn tư,
Học hnh khng thiếu cũng khng dư,
Năm nay nghĩ lại chừng qun hết,
Chỉ nhớ trn đầu một chữ NHƯ.

Sư khuyn qun đi tất cả kinh điển (do tr thức thu thập) m chỉ nhớ mỗi chữ NHƯFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]