Re: Tu là khéo Biết những ǵ chưa tu.. (T. Tánh Tuệ)


Posted by BY ..107..216.153 on Oct 15, 2019 at 21:52:54:

In Reply to: Tu là khéo Biết những ǵ chưa tu.. (T. Tánh Tuệ) posted by :-) on Oct 03, 2019 at 13:54:39:

Tu là khéo Biết những ǵ chưa tu..

Chưa tu chấp trách lỗi người
Tu rồi, lỗi ấy không ngoài chính ta
Chưa tu, hở chút ba hoa..
Tu rồi, nh́n lại, đấy là trẻ con..
Chưa tu, thế sự chen bon.
Tu rồi, chỉ cốt vẹn toàn nội tâm.
Chưa tu, đụng đến nổi sân
Tu rồi, mặt đỏ.. lặng thầm soi gương..
Chưa tu mười ghét, một thương
Tu rồi độ lượng trùng dương cơi ḷng
Chưa tu, xuôi ngược đèo ḅng
Tu rồi, vui bước ngược ḍng thế nhân..

Chưa tu Muốn bội hơn Cần
Tu rồi nguyện bỏ dần dần.. ''cái thêm''..
Chưa tu, nghịch cảnh là rên
Tu rồi, nhờ đó mà nên Đạo mầu
Chưa tu, van vái, khẩn cầu
Tu rồi, nhớ.. '' Hạt Minh Châu '' của ḿnh..
Chưa tu, năm dục kết t́nh
Tu rồi, thấy cảnh, quay ǵn giữ tâm..

.. Chưa tu, nói, thuyết cao thâm
Tu rồi, lặng lẽ.. âm thầm thực thi .
Chưa tu, thích thú thị phi
Tu rồi, Như Thị, có chi để màng!..
Chưa tu, mộng tưởng Niết Bàn
Tu rồi, Phật giữa trần gian phút này..

Chưa tu, thích được làm Thầy
Tu rồi, chỉ muốn độ bầy vô minh.
Chưa tu, rộn ră sắc thinh..
Tu rồi vô sự, an b́nh quí hơn.
Chưa tu, bỏ vọng t́m chơn
Tu rồi, lấy bỏ là nhơn luân hồi.
Chưa tu, đời thấy đơn côi
Tu rồi, bạn hữu không ngoài giác tâm .

- Kiếp người hữu hạn trăm năm
Tu rồi, biết bỏ mê lầm- ấy tu..

Như Nhiên
TTT

Tu là tu sửa đă đành
nhưng chi sơ tánh thiện lành xưa nay
th́ tu sửa cái ǵ đây ?
lợn lành chữa ẩu thành ngay lợn què!
chẳng qua là kiếm đường về
"hồi đầu thị ngạn", nhiêu khê làm ǵ ?
mê lầm th́ thấy "thị phi"
nhân chi sơ thật tánh th́ "không hai"
thành ra chẳng vọng ra ngoài
chẳng nghe chẳng thấy có người có ta
chung quy "nhất thể" thôi mà
biết như thế đó tức là khởi tu
cái tu ấy chẳng lu bu
cái tu ấy chẳng có tu làm ǵ
nhân chi sơ chẳng tội chi
th́ tu rốt ráo c̣n ǵ để tu ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]