Re: Tu là khéo Biết những ǵ chưa tu.. (T. Tánh Tuệ)


Posted by BY phụ chú ..107..216.153 on Oct 15, 2019 at 23:10:17:

In Reply to: Re: Tu là khéo Biết những ǵ chưa tu.. (T. Tánh Tuệ) posted by BY on Oct 15, 2019 at 21:52:54:

Nhân đọc bài thơ của cụ Như Nhiên,
thơ cụ Như Nhiên luôn giảng giải cho biết rơ sự khác nhau của người chưa tu và người đang tu
tỉ dụ như:
1) Người chưa tu th́ c̣n vô minh trong khi người tu rồi th́ sáng suốt
2) Người chưa tu th́ muốn làm thầy kẻ khác trong khi người tu rồi th́ chỉ lo độ "bầy vô minh" chưa khéo tu


Tôi đă đọc trong lúc ngồi trên xe lửa từ Đức qua Pháp, đă có ư định họa lại ngay nhưng ngại các cô nghĩ rằng tôi có ư chỉ trích cụ Như Nhiên, tôi cao ngạo, tôi đă tu hành ǵ đâu mà dám phản bác thơ của một bậc Thầy được rất nhiều các bạn Phật Tử trong VS từng đem thơ của cụ ra chia sẻ ?
Cho nên tôi lười và bỏ cái ư định họa lại bài thơ này -

Nhưng bây giờ về nhà bị Jet Lag cho nên viết bài thơ ngắn chỉ để nói về cái ư thâm diệu của Phật dạy:
"Tu vô tu - Tu, Hành vô hành - hạnh"
Nghĩa nôm là: Tu cái pháp môm không có cái ǵ để mà cần phải tu nựa và hành cái hạnh không cần phải hành

Theo tôi hiểu th́ chúng ta lần tưởng ḿnh thật sự là cái bản ngă c̣n tham sân si kia cho nên phải tu sửa để mà trổ nên thiện lành! Nhưng cái bản ngă đó thật ra không phải là ḿnh mà nó chẳng qua chỉ là cái bóng của cái ḿnh thật sự (vô ngă mới là nhân chi sơ tánh bổn thiện, c̣n cái bản ngă là nghiệp)
Cho nên đă là bản ngă th́ sửa sao đi nữa cũng vẫn là cái bản ngă chứ không phải là vô ngă! Th́ sửa như vậy cũng chưa phải là thấy tánh .

Xin chép lại hai bài kệ của ngài Thần Tú và ngài Huệ Năng để làm tỏ rơ thêm về việc tại sao Huệ Năng lại được Ngu Tổ chọn làm người thừa kế cho Thiền Tông bên Tàu thời bấy giờ:

Thần Tú làm bài kệ mà bây giờ đọc những bài thơ của cụ Như Nhiên hầu hết chịu ảnh hưởng cách tu hành của ngài Thần Tú:
--------
Thân thị bồ-đề thọ,
Tâm như minh cảnh đài.
Thời thời cần phất thức,
Vật sử nhạ trần ai.
Dịch:
Thân như cây bồ-đề,
Tâm như đài gương sáng.
Luôn luôn phải lau chùi,
Chớ để dính bụi nhơ.

Bài kệ Lục Tổ ngược lại chỉ thẳng pháp môn mà Phật dạy" Tu vô tu = Tu, hành vô hành hạnh":
Bồ-đề bổn vô thọ,
Minh cảnh diệc phi đài.
Bản lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai?
Dịch:
Bồ-đề vốn không cây,
Gương sáng cũng chẳng đài.
Xưa nay không một vật,
Chỗ nào dính bụi nhơ?
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]