Tam trangs đồng thuyền


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Oct 22, 2019 at 07:31:17:

Culture, Poem Garden v Dharma đều vắng như nhau!
C lẽ chỉ cn khc ở con số đọc giả ăm thằm m thi!

Tam vườn vắng lặng như nhau
chẳng hay cc bạn ở đu chẳng vo!
chợ, vườn, cha ... khc chi đu ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]