Re: Tam trangs đồng thuyền


Posted by tm tịnh ..45..53.39 on Oct 22, 2019 at 17:07:07:

In Reply to: Re: Tam trangs đồng thuyền posted by Ph Vn on Oct 22, 2019 at 11:29:08:


tt đang dọ dẫm đi vo cảnh giới rộng lớn, vi diệu v cng của Kim Cang thừa .

Mật tng c cu : khi người học tr sẵn sng, th thầy sẽ đến
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]