Re: Chị ti


Posted by tm tịnh ..45..53.39 on Oct 24, 2019 at 13:08:53:

In Reply to: Chị ti posted by Ph Vn on Oct 24, 2019 at 09:25:30:


yeah, tt để thấy người tu thiền định ngồi ni chuyện m mắt cứ lim dim nhắm như buồn ngũ vậy ...

tt học thiền chnh niệm với sư Kim Triệu, ngi khng ủng hộ việc tu thiền định, mặc d thiền định c đem lại cht lợi lạc
no đ : như c thần thng, chữa được bệnh ...

Ngi Ajahn Chah cũng c dạy rằng: chnh định l ci tm vắng lặng nhưng lun r rng thường biết .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]