khai thị ngộ nhập


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Nov 04, 2019 at 07:12:53:

Hồi đầu thị ngạn phải khng no ?
trăm năm một thong c lu đu
Khai Thị Ngộ Nhập chn l ấy
tuần tự Phật Mn ta rủ nhau,

Thế nn Khai Thị l căn bản
Tm vạn bốn ngn t hay nhiều ?
Phật Tổ khng bao giờ ra gi
một cu kinh kệ gi bao nhiu

Ai m nắm được l "khai thị"
rồi "Ngộ" tnh ra cũng đ nhiều
Huệ Năng tch cũ cn ghi đ
nghe cu kinh bỗng ngộ trong chiều

Thưa với Tổ l thưa về chữ "Ngộ"
rồi ra sau bếp bửa cũi chơi
gi gạo bao Trăng tn Nguyệt tận
thao thức học kinh trong lng thi

Tỗ hỏi gạo ngươi gi trắng chưa ?
Huệ Năng phải biết để m thưa
gạo phơi trước mắt no ai hỏi
mắt Tổ tinh tường chứ khng vừa

Gạo trắng lu rồi Ngũ Tổ ơi
cần người sng sẩy nữa đấy thi
khng Thầy th "Ngộ" kia chưa chứng
th "Nhập" lm sao được đến nơi ?!

Hồi đầu thị ngạn kia đ r
nhưng phải ln thuyền Bt Nh đi
tự mnh cho chống - cng Chư Phật
rồi đến bờ kia cũng tức th
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]