V "tm" hay hữu "Tm"


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Nov 19, 2019 at 11:18:06:

Lm g m c ci "Tm"
thử nghe ng tổ nơi thm sơn bn:
tm no ngươi thấy bất an,
m đem ra được ta liền an cho

con mo nằm bếp co ro
nhắm nghiền đi mắt chẳng lo sự đời
co gi cũng thế m thi
khng g mi, ci "tm" thời lặng an

mo nghe tiếng "cht", hết nhn
g m cục tc, co liền ha đin




Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]