Trả đũa


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Nov 20, 2019 at 07:42:46:

Thế gian ny đấy ai ơi
vở tuồng "vật đổi sao dời" c vui ?
"t đi quy lại" thường thi
một khi "t" đ đi rồi th sao ?
nếu "quy" m chẳng lại mau,
th xem như c kẻ rầu rĩ thi
t đi th đ đi rồi
quẳng thm "đũa" đủ một đi cho vừa

t đi quy lại (bnh t đi bnh quy lại)
nhưng khng c đi c lại th chẳng toại lng nhau - thnh thử ra sau khi bnh t đi th lịch sự trong giao thiệp đ dứt, th sự thể thnh ra "trả đũa" vậy!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]