Freedom from the known


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 10, 2019 at 08:43:57:


Giải thot khỏi vng luẩn quẩn của học thức kết tập từ qu khứ, kết tập ny đng khung trong giới hạn, ai nhận chn sự thật ấy sẽ thật sự đi tm giải thot khỏi vng luẩn quẩn m ng cụ Krisnamurti muốn đề cập tới trong chủ đề ny:

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]