Re: Qu trinh nghin cứu chuyn su của ti về ...


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 11, 2019 at 13:24:50:

In Reply to: Qu trinh nghin cứu chuyn su của ti về ... posted by Ph Vn on Dec 11, 2019 at 08:48:18:

V ti ngộ ra rằng:
Thế gian nhiều kẻ tầm chn l
nhiều kẻ ung dung chẳng thiết g
kẻ tm chn l: tm chn l
kẻ sống ung dung mi: ung dung
kẻ tm chn l: rồi sẽ ngộ
kẻ sống ung dung chẳng thiết g
:))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]