Re: hot .. hot n b con :)


Posted by tm tịnh ..98..52.145 on Jan 11, 2020 at 07:58:23:

In Reply to: Re: hot .. hot n b con :) posted by T Uyn on Jan 10, 2020 at 21:48:34:


mnh c trnh với ngi trước khi đem share bi viết với người c duyn đủ căn cơ .

Ngi bảo: người tham dục th nhiều, t người hiểu được tu được .
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]