Vài hàng về Tantric Yoga


Posted by Tú Uyên ..107..216.153 on Feb 03, 2020 at 22:22:28:

Môn phái này chủ trương mượn bộ phận t́nh dục để mà khai triển Kundalini rồi thành Phật :)

Khi "Trên bảo dưới không c̣n nghe" có nghĩa là khả năng t́nh dục đă cạn queo do: tự cung / bị cung / gặp phải tai nạn mất đi hai ḥn bi / già lăo măn kinh ... th́ xem như khỏi thành Phật ư ?

Và như thế môn phái này chỉ có lợi thế cho những ai c̣n khả năng t́nh dục, phụ nữ đến thời tiền măn mà không lo thực tập Tantric yoga là xem như phí quăng đời c̣n lại và sẽ lại luân hồi chứ chẳng mong thành Phật nữa hay sao ?!

Nhưng Phật Thích Ca khi c̣n là Hoàng Tử, ngài chưa thành chánh quả đă ly gia cắt ái rồi thành đạo dưới cội Bồ Đề - Nghĩa là không cần tu Tantric Yoga cũng thành Phật - Nếu không th́ Phật Thích Ca cũng huốc hay sao ?

Nói túm lại, các vị sư nữ đă măn kinh mà chưa kịp thành chánh quả là huốc! Và các sư nam mà không lo tu đôi th́ cũng huốc luôn!

Môn phái này kỳ thị quá nhỉ ?!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]