Re: 2 hh this morning January 17 2020


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 06, 2020 at 19:42:38:

In Reply to: Re: 2 hh this morning January 17 2020 posted by honhoang on Feb 05, 2020 at 10:38:35:

Hay l bc cũng bắt đầu một đời sống đơn giản đi bc, I beg of you, hy cng ti cầu nguyện cho thế gian sống đời đơn giản yu thương đồng loại v mun loi chng sinh - Hy bắt đầu ăn chay bc ơi _()_Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]