Tha thiết cầu xin


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 06, 2020 at 19:45:14:

Cầu xin thế giới giản đơn
yu thương đồng loại, yu thương mun loi

Khi c dịp gh chợ, ti sẽ cầu xin ở bn đFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]