Re: Tantric Sex (tu đi)


Posted by tm tịnh ..98..52.145 on May 06, 2020 at 22:10:41:

In Reply to: Re: Tantric Sex (tu đi) posted by TU on May 06, 2020 at 21:52:00:


I can read between lines. Đọc dzậy m hỏng phải dzậy nghen :)

Tu đi nếu l hoang tưởng, th n khng tồn tại từ ngn xưa tới by giờ ..

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]