Re: tu đi (P.2)


Posted by TU ..107..216.153 on May 31, 2020 at 00:44:37:

In Reply to: Re: tu đi (P.2) posted by tm tịnh on May 29, 2020 at 14:54:24:

Nếu muốn đi thật nhanh, hy đi một mnh .
Nếu muốn đi thật xa, hy đi cng nhau .
[TT]
----
muốn đi thật nhanh v thật xa th vừa đi 1 mnh vừa đi đi ?
By giờ đi đu ti cũng mang theo GPS th khỏi phải nhớ direction v đi 1 mnh m lại c c "sơ ri" đi cng với ti

nhung tại sao ?:
Tại sao lại muốn đi nhanh ?
tại sao lại phải đồng hnh đi xa ?

2 cu thơ bt ngt tm sự của kẻ l sự tại sao v tại sao ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]