Re: tu đi (P.2)


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 02, 2020 at 23:17:04:

In Reply to: tu đi (P.2) posted by tm tịnh on May 25, 2020 at 22:04:23:

Xt theo bi ny th:

Nam giới sinh ra khng thể tu đi m thnh cng, v thế họ phải tu đơn - xa hẳn nữ giới để trnh tiu hao năng lượng .
Trong khi đ nữ giới sinh ra l để tu đi v tuyệt đại đa số nữ giới chẳng tiu hao năng lượng m cn thu nạp năng lượng trong khi tu đi để đột ph cc lun xa cho tới khi lun xa thứ 7 th chẳng cn nam nữ g nữa .

Ai rt mai kết
(I rest my case)
TUFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]