Xem để biết về Mr Roger Neighbourhood


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 04, 2020 at 21:12:40:

Co' ai ddang ho'ng kho^ng ?

Mr Roger cn nặng 143 pounds trong suốt 30 năm v thch như vậy v 1 4 3 c nghĩa:
I Love You

Mr Roger ăn trường chay v Mr Roger khng ăn bất cứ những ai c mẹ


Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]