Tu đi


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 15, 2020 at 22:02:46:

Lm hai ly nhn nhục rồi
ăn thm hai chn ch tri nước dừa

2 cu thơ bt ngt tm sự của một ngy mưa tu hai ly ăn hai chn
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]