Re: NCKD tm sự ... hay


Posted by Chp lại thanks NC ..136..34.171 on Nov 05, 2020 at 20:16:50:

In Reply to: NCKD tm sự ... hay posted by TU on May 22, 2020 at 01:29:18:

&_lt_;a href="your YRL here"&_gt_;You text here&_lt_;/a&_gt_;

remove 8 "_" underscores in &_lt_; v &_gt_;Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]