Re: TU


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Dec 26, 2020 at 09:30:03:

In Reply to: TU posted by tm tịnh on Dec 22, 2020 at 11:49:29:

Tho di lắm, đọc ngay cu đầu đ biết l thơ của một vị tăng sĩ khuyn con em đệ tử của ng ta

Happy Holiday
PVFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]