Bi số 27


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Jan 14, 2021 at 11:11:56:

Tặng em trai HA nghe pht 22, c cu trả lời tại sao chỉ cần niệm Quan Thế m = phc đức niệm 62 ức hằng sa Php Vương Tử
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]