Re: 7 điều tâm đắc


Posted by Tú Uyên ..136..34.171 on Jan 28, 2021 at 16:19:28:

In Reply to: 7 điều tâm đắc posted by tâm tịnh on Jan 25, 2021 at 16:03:00:

Tâm Tịnh có đồng ư với 7 điều trên là tâm đắc nhất chưa ?
TU biết có một điều hối tiếc duy nhất của ḿnh trong cơi nhân sinh là không biết ḿnh!
Và từ điều không biết đó sẽ sinh ra 7 điều hối tiếc khác khôn thể tránh được!
1) Không biết ḿnh sẽ toàn là làm những chuyện lầm lạc
2) Điều lầm lạc tệ nhất là tưởng ḿnh nghĩ đúng làm đúng
3) Tướng ḿnh nghĩ đúng làm đúng nào dè ḿnh toàn làm điều sai trái như kẻ có nhà ở phương Tây mà cứ đi về phương Đông th́ phải t́m nhà trọ mà ngủ tạm qua đêm
4) điều chán nhất là có nhà không ở mà cứ đi lông bông ớ trọ đêm này qua đêm nọ riết rồi tưởng nhà trọ là nhà ḿnh
5) lầm nhà trọ là nhà ḿnh th́ không c̣n biết ḿnh phải về nhà
6) Không c̣n bơ vơ hơn được nếu lầm nhà trọ là nhà ḿnh
7) Điều mắc cười nhất là nhận vơ chỉ v́ không biết ḿnh (điều 1)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]