VS sắp đng cửa


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Feb 01, 2021 at 14:01:31:

th ti viết để gieo duyn lnh với cc bạn để trao đổi được phần no về những khc mắ về Phật học nh

Trong kinh Php Hoa Phật tuyn bố rằng ngi ra đời để chỉ cho chng ta một điều duy nhất:
"Gip cho chng sinh thọ nhập Phật Tri Kiến"

Như vậy tất cả chỉ l việc nhận ra Phật Tri Kiến l g ?
Phật Tri Kiến c được Phật diễn giải r rng khng, nếu c th Phật đ diễn giải ở đu ? V lm thế no để thọ nhập ?

Xt ra đ c cc bạn từng đem bi viết của cc sư m cc bạn cho l c gi trị, liệu cc bi ấy c gip cho chng ta thọ nhập Phật Tri Kiến hay khng ?

Theo ti nghĩ, nếu việc thọ nhập Phật Tri Kiến đ được cc su thọ nhập th những vị cao tăng đắc đạo đ từng thọ nhập v chng ta chưa thọ nhập nn đ để lộ việc mnh cn chưa r Phật Tri Kiến l g! Do chưa r cho nn khng thể thọ nhập vậy!

Kể từ hm nay trở đi, khi rảnh ri sẽ tm trong kinh sch để cng cc bạn nhận xt về thế no l Phật Tri Kiến cho thật chnh xc, sau đ mới mong tm ti cc phương php để m hội nhập Phật Tri Kiến nh

Hẹn gặp lại cc bạn lần kế tiếp <3Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]