Các pháp môn khác nhau


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Feb 01, 2021 at 15:48:45:

Trong VS chúng ta có một ít các bạn đă và đang học hỏi và có lẽ đang thực hành pháp môn tin theo
Ai nói về tứ niệm xứ th́ đang theo pháp môn thiền quán của tứ niệm xứ v́ cho rằng đó là pháp môn hay nhất
Ai theo Kama Sutra th́ cho rằng đó là cách giải thoát bằng vun vén năng lượng không cho thoát ra bằng con đường sai lạc mà giữ lại để dùng nó giải thoát
Có người tu theo pháp môn Tịnh Độ
vv và vv

Tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu về Tứ Niệm Xứ (Xưa c̣n ở trang t́m hiểu tôn giáo bên VietFun, có anh chàng cư sĩ chuyên trị Tứ Niệm Xứ và chàng khuyên mọi người hăy hiểu và hành v́ chàng đă chứng ngộ, nay đứa em tu học theo sư ở chùa và định phổ biến sang cho tôi, nhưng nó chỉ thực hành bát quan trai có 1 lần mà cho là rành rẽ th́ có lẽ căn cơ em cao hơn các vị sư thực hành Tứ Niệm Xứ sao ? điều này tôi muốn xét lại, v́ trước sau ǵ em nó cũng lại t́m cách độ cho tôi - thành ra tôi cũng phải t́m ṭi cho rành mạch về Tứ Niệm Xứ để có thể chiêm nghiệm coi em ḿnh nó thật sự đă rành rọt trước đă)
hơn 50 năm nghiền ngẫm và thực hành th́ bây giờ đâu c̣n cầm kinh sách đọc làm ǵ!? Nhưng cứ phải đọc v́ thương em ḿnh, đây là tương kế tựu kế thôi ;)

(xin các bạn đón xem bài viết sau)
Các bạn cũng có thể t́m video hay sách (qua google) để xem tôi nói về Tứ Niệm Xứ có điều ǵ sai sót th́ chỉ vẽ dùm nhéFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]