Re: Các pháp môn khác nhau


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Feb 02, 2021 at 19:05:50:

In Reply to: Re: Các pháp môn khác nhau posted by Phù Vân on Feb 02, 2021 at 18:55:47:

giải thích th́ dài ḍng nhưng tóm tắt lại th́ cách quán thân trên thân - Quán Thân bao gồm sự tỉnh giác trong hơi thở, thở ra, thở vào [kiwi]
chính là trụ tâm ư vào hơi thở và không để ư vào bất cứ việc ǵ khác - ngay cả cố ư điều ḥa hơi thở cũng không làm mà chỉ cần chú tâm ư vào quán sát hơi thở và bỏ mặc tất cả sự đời là tốt hơn cả - đó là quán hơi thở vậy!

Nếu khó đặt tâm ư vào quán sát hơi thở, ta có thể thực hành pháp "xổ tức quán" nghĩa là đếm từng hơi thở từ 1 đến 10 rồi từ 10 quay trở về 1

Làm được như vậy sẽ dần dần quen và tâm ư được thu về nhất tâm (chỉ nghĩ mỗi việc đếm hơi thở là việc duy nhất = nhật tâm)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]