Re: Các pháp môn khác nhau


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Feb 04, 2021 at 10:33:49:

In Reply to: Re: Các pháp môn khác nhau posted by Phù Vân on Feb 02, 2021 at 19:05:50:

Quán thân trên thân cũng có nhiều cách, như là quán hơi thở cũng đă ít nhất hai cách:
1) đếm hơi thở
2) để ư hơi thở ra vào ngay nơi chót mũi

Hôm nay nói về quán thân bất tịnh
phương pháp này quán thân con người ta thật sự là không sạch sẽ ǵ cả
Ngay cả em bé sơ sinh mà mỗi khi thay tă cho em là mùi phân thối tha lan ra phải đem liệng thùng rác cho lẹ
sáng ngủ dậy mà chưa đánh răng xúc miệng th́ ôi thôi ngay cả Tây Thi cũng có mùi hôi, phải đánh răng cho lẹ
Về già chẳng ai c̣n đẹp như khi c̣n trẻ mà da nhăn nhúm, già rồi cơ thê sinh ra đủ thứ không hay không c̣n hấp dẫn như xưa được nữa
rồi khi chết đi th́ thịt tan rữa bốc mùi khắm lặm, ngay cả bộ xương rồi cũng dần dần tan thành đất

Nói tóm lại, thân này chẳng thể tồn tại!
Quán sát để biết rơ thân do đâu mà có, và thân sẽ ra sao sau này để gợi cho ta biết ngoài cái thân không ổn này th́ ta sinh ra đời v́ lư do ǵ ngoài sự hưởng thụ lạc thú qua cái thân bất tịnh ấy ?!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]