Re: Các pháp môn khác nhau


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Feb 05, 2021 at 09:41:56:

In Reply to: Re: Các pháp môn khác nhau posted by Phù Vân on Feb 05, 2021 at 07:07:53:

Người học và thực hành tứ niệm xứ là người quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của Thánh Hiền, hiểu và không theo con đường thứ nhất (tin vào thân là thật và chết là hết) do đó người thực hành tứ Niệm Xứ sẽ thực hành tuần tự các phép quán sau:
1) Quán Thân trên thân
2) Quán Thọ thị khổ
3) Quán tâm vô thường
4) Quán Pháp vô ngă

Họ quán thân trên thân để nhận rơ ra nhận thân là ḿnh đồng nghĩa với đi theo con đường sinh diệt luân hồi mê muội, và họ ĺa xa con đường mê để tỉnh ra ĺa xa con đường sinh diệt tù ngục đă cám dỗ từ trước đến nay trải qua bao nhiêu số kiếpFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]