Những ai tu Tịnh Độ, xin nghe rất qu gi


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Feb 17, 2021 at 19:56:49:

Những ai muốn niệm Di Đ
th nghe cch niệm đy l chnh tng
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]