Re: Những ai tu Tịnh Độ, xin nghe rất qu gi


Posted by Y như Lục Tổ& Ph Lu Na ..136..34.171 on Feb 19, 2021 at 08:40:47:

In Reply to: Re: Những ai tu Tịnh Độ, xin nghe rất qu gi posted by Ph Vn on Feb 17, 2021 at 22:14:07:

https://www.youtube.com/watch?v=YhO7jyFmom4Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]