Re: >>> hỏi bóng trên tường ......... testing


Posted by ngủ ngày ..71..236.46 on Feb 20, 2009 at 20:12:29:

In Reply to: >>> hỏi bóng trên tường ......... testing posted by Pham Chung on Feb 20, 2009 at 19:08:27:

Chẳng nhớ đă thiền bao nhiêu lần
ngủ quên đă biết bao lần
nhưng một hôm thấy ngộ
"Ai lại đây ngồi"
"Ai lại ngồi đây"
mở choàng mắt dậy
lại chẳng thấy ai!

nnFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]