Re: Kinh phật


Posted by 71 ..71..236.46 on Feb 22, 2009 at 15:00:11:

In Reply to: Kinh phật posted by ? on Feb 21, 2009 at 08:19:23:

Bác đă tụng chú văng sinh theo bản tiếng Việt Nam

Nam-mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa t́ ca lan đế
A di rị đa, t́ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Bản tiếng Phạn (Sanskrit) đây

Namo Amitabhaya
Tathagataya
tadyatha
Amrito--dbhave
Amrita--siddhambhave
Amrtia--vikrante
Amrtia--vikranta--gamine
gagana kirta--kare
Svaha

Bác vào link dưới đây để hiểu rơ thêm về vị giáo chủ Tây Phương Cực Lạc quốc, ...

http://www.e-sangha.com/8,33,0,0,1,0.htmlFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]