Re: Kinh phật


Posted by 71 ..71..236.46 on Feb 22, 2009 at 16:46:53:

In Reply to: Kinh phật posted by ? on Feb 21, 2009 at 08:19:23:

Bác đă tụng chú văng sinh theo bản tiếng Việt Nam

Nam-mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa t́ ca lan đế
A di rị đa, t́ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Bản tiếng Phạn (Sanskrit) đây

namo Amitabhaya
Tathagataya
tadyatha
Amrito--dbhave
Amrita--siddhambhave
Amrtia--vikrante
Amrtia--vikranta--gamine
gagana kirta--kare
Svaha

Những ai không hiểu chú văng sanh có thể ngân nga bài xưng tán (tiếng Anh hay tiếng Việt) như bên dưới:

Praise To Amitabha Buddha

The Amitabha Buddha's body is the colour gold.
The splendour of his brilliant light is beyond mind.
The light of his brows illuminates a hundred worlds.
His eyes are pure brilliant light, limitless like the oceans.
In Amitabha's realm of infinite light, all beings are transformed
And Enlightened into countless Bodhisattvas and Buddhas.
His Forty Eight Vows ensure our liberation
In Nine Lotus Stages we reach the ultimate shore of Enlightenment.
Homage to the Buddha of the Pure Land,
Compassionate Amitabha Buddha.


Xưng tán Phật A Di Đà

A-di-đà Phật ḿnh vàng,
Dung quang rực rỡ mười phương khôn b́,
Chiếu ṿng năm núi Tu-di,
Mắt như bốn biển cực kỳ trong xanh.
Hào quang hóa hiện Phật h́nh,
Biến ra Bồ tát cũng thành vô biên.
Độ sinh bốn tám lời nguyền,
Tiếp cho chín phẩm đều lên đài vàng.

Vào link dưới đây để hiểu rơ thêm về vị giáo chủ Tây Phương Cực Lạc quốc, ...

http://www.e-sangha.com/8,33,0,0,1,0.htmlFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]