Re: bớ Gà Mái Dzầu


Posted by Sen Xanh ..97..234.61 on Feb 23, 2009 at 13:23:30:

In Reply to: bớ Gà Mái Dzầu posted by hehehehe on Feb 23, 2009 at 09:38:12:

Dạ, em đi tới 20 cái chùa rồi mới źa đây nè :)

Bận post ở 20 chỗ khác nhau đó!Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]