Re: Chúc Tết Đầu năm ....tất cả trong VS


Posted by N ..72..246.12 on Feb 24, 2009 at 14:27:21:

In Reply to: Chúc Tết Đầu năm ....tất cả trong VS posted by áikhanh on Feb 24, 2009 at 07:14:05:

rất cảm ơn cô áikhanh . N cũng chúc cô áikhanh cũng như gia đình như lo+`i chu'c o+? trên :)

NFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]