Sơ luận về Pháp về Tâm


Posted by 71 ..71..236.46 on Feb 25, 2009 at 10:03:34:

Pháp:
-----
Kinh Phật giảng trong 49 năm trên khắp các nẻo đường ở Ấn Độ .
Cũng lại y theo lời Phật dậy th́ sau 49 năm ấy, Phật đă bác bỏ rằng Phật chưa hề nói Pháp .

Muốn hiểu v́ sao lại có sự mâu thuẫn ở trên, tôi t́m thấy giải thích rơ ở nơi
hai hệ thống tư tưởng là Duy Tâm học và Duy Thức học .
Theo hệ thống Duy Tâm học th́ tất cả vạn Pháp duy Tâm
mà Duy Thức học th́ vạn Pháp duy Thức .
Như vậy muốm biết về Pháp, chúng ta lại bắt đầu phải biết thêm những cụm từ như Duy Tâm, Duy Thức hay gọi cho gọn hơn là Tâm, là Thức .
Tâm:
-----
Vạn Pháp duy Tâm có nghĩa là từ nơi Tâm mà có Pháp sinh ra .
Vạn Pháp chung quy là do mỗi một Tâm mà có cho nên Tâm ấy được gọi là Tâm Vi Diệu(Diệu Tâm) .
Nói tóm lại, trong Phật Pháp có đến 8 vạn 4 ngàn Pháp môn, hay bao nhiêu đi nữa th́ các Pháp môn ấy cũng do mỗi một Tâm vi diệu mà sinh ra .
Viết đến đây tôi xin chép xuống bài thơ 4 câu của một vị Sư đạt đạo để nắm rơ về việc liên quan của Tâm và Pháp:

Phật Pháp tuy nhiều tám vạn tư
học đây chẳng thiếu cũng chẳng dư
tính đến năm nay đà quên hết
chỉ nhớ trên đầu một chữ Như (1)

(1) Như đây là Tâm vi diệu chân như vậy

Disclaimer:
-----------
Những ǵ tôi viết trên đây chỉ là nhận định cá nhân .

Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]