Vo cha


Posted by Nguyễn Thiệt Th ..24..59.212 on Feb 25, 2009 at 21:18:46:

Chao i ! Nợ đ kiếp no
M sao yu qu
Quyết vo cha

Theo !

Sng su lội, ni cao tro
S chi thọ giới tỳ kheo

Cạo đầu .Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]