Re: Vo cha


Posted by 81 ..98..121.66 on Feb 25, 2009 at 21:59:07:

In Reply to: Vo cha posted by Nguyễn Thiệt Th on Feb 25, 2009 at 21:18:46:


khoan khoan
xin
hon cạo đầu

cửa cha,
c ấy nỡ no
ci then

81

C phải NTT l bc Vịt hay khng ??? Cạp cạp!!!!
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]