NIỆM PHẬT TAM MUỘI


Posted by Sen Xanh ..97..234.61 on Feb 26, 2009 at 09:49:51:

Moonlight Lotus by Kathleen Brown

CẨM NANG TU ĐẠO
H̉A THƯỢNG QUẢNG KHÂM

ĐỌC CẨM NANG TU ĐẠO

NGHE AUDIO CẨM NANG TU ĐẠO

Vài đoạn được trích ra từ sách:

NIỆM PHẬT TAM MUỘI

* Nên niệm Phật cho nhiều, không nhất định là cứ phải ngồi Thiền; bởi v́ khi công phu Thiền chưa chín muồi, bạn dễ bị dính vào ma sự.

* Niệm Phật tới chỗ tâm định, th́ tức là Thiền. Nên nói:

"Vừa Thiền, vừa Tịnh-Độ,
Mười người tu, mười người thành.
Có Thiền, không có Tịnh-Độ,
Mười người tu, chín kẻ lạc đường!"

* Vừa tịnh tọa vừa niệm Phật, th́ tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại.

* Hỏi: Phải chăng niệm Phật th́ có thể thấy Phật?

Đáp: Không thể có!

* Hỏi: Nếu vậy trong chương Đại-Thế-Chí Niệm Phật Viên-Thông có câu:

"Nếu ai nhớ Phật, niệm Phật, th́ bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật;Chẳng cần phương tiện ǵ cả, tự ḿnh ḷng dạ mở khai."
là ư ǵ?

Đáp: Đúng! Ḷng dạ mở khai tức là thấy Phật, thấy đặng vị Phật của tự-tánh.

* Thầy Quảng-Hóa nói: Có lần tôi chứng kiến Đức Quán-Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ; cả chuỗi anh lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp.

Ḥa-Thượng cười, nói rằng: Thật sao? Ở đâu mà có Bồ-tát như thế?

* Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy h́nh tướng chư Phật, Bồ-tát.

Cầu mà không thấy là việc tốt.

Nếu cầu mà thấy, th́ những h́nh tướng đó không đáng tin cậy đâu.

Phải không mong cầu ǵ; chỉ tịnh tâm niệm Phật. Phật, Bồ-tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra th́ mới thiệt đúng.

* Phật và Bồ-tát tuy đă thị hiện nhập Niết-Bàn, song thật sự các Ngài vẫn c̣n quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta; có điều các Ngài không hiện ra thôi.

Chỉ cần Kinh, Luật, Luận tồn tại, chư Phật, Bồ-tát có thể dạy ḿnh.

Đừng cho rằng không có ai truyền thọ, rồi không c̣n (Phật Pháp) ǵ nữa.

* Hỏi: Niệm đức Phật hay Bồ-tát nào th́ tốt nhất?

Đáp: Tất cả mọi đức Phật và Bồ-tát đều tốt như nhau. Không phải niệm vị này th́ tốt hơn niệm vị kia: đó đều là do bạn phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ-tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các Ngài nữa.

* Hễ nhớ tới niệm Phật th́ niệm ngay; không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không niệm.

* Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Định không phải tầm thường.Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]