Re: Vo cha


Posted by 79 ..24..59.212 on Feb 26, 2009 at 21:06:18:

In Reply to: Re: Vo cha posted by 81 on Feb 25, 2009 at 21:59:07:

Đa t thi cụ ơi .

Nng ni c ny chằng lắm . Ti đi ra, chẳng dm ở lu .

:{ )Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]