Quay trở lại với Duy Thức học


Posted by 71 ..71..236.46 on Feb 28, 2009 at 16:32:11:

Duy Thức hay đầy đủ ư nghĩa hơn là
"pháp tướng Duy thức"

Có nghĩa là bản chất các pháp đều ở cả nơi THỨC .
THỨC như một năng lực mà từ đó vũ trụ, thời gian, không gian, nhân sinh đều là quả của THỨC .
-
71Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]