VÀO ĐỊA NGỤC nhưng MAU THÀNH PHẬT


Posted by Sen Xanh ..97..234.61 on Mar 02, 2009 at 13:37:27:

Niềm thương vỡ suốt hương chiều
Để con chim mộng hót nhiều làm sao...
------------------------------------------

VÀO ĐỊA NGỤC nhưng MAU THÀNH PHẬT


Paradise for lotus by Keiko

Giọng đọc Phạm Thùy Dương

Audio VÀO ĐỊA NGỤC nhưng MAU THÀNH PHẬT

Khi bạn đặt nỗ lực chính của ḿnh vào ba môn học tăng thượng th́ bạn chỉ có thành tựu được trạng thái giải thoát cho riêng ḿnh, và chỉ chấm dứt được sinh tử riêng ḿnh. Điều này chưa đủ tốt lành: bạn mới chỉ được một phần tự lợi và lợi tha, v́ bạn chưa từ bỏ tất cả những ǵ cần phải từ bỏ và cũng chưa đạt đến tất cả những đức tính cần đạt. Về sau, bạn c̣n phải vào Đại thừa ở mức căn bản nhất. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhă nói:

Luôn luôn từ bỏ nhị thừa
Không thể làm lợi ích cho thế gian
Và đi vào Cỗ xe Thiến thắng
Giáo lư đầy từ mẫn
Mà bản chất chính là lợi tha.

Geshe Potowa nói:

Đừng quay về lối cũ trên đường dài!
Hăy đi ngay từ đầu vào Đại thừa đạo.

Điều ấy cũng như phải qua sông hai lần. Nhưng c̣n hơn thế nữa. Những bậc la hán kinh quá một hỉ lạc bất khả tư ngh́ khi họ nhập vào cơi thanh tịnh đến nỗi họ ở măi trong định an chỉ ấy trong nhiều kiếp không bao giờ muốn từ bỏ nó. Trong lúc ấy, có người đă từng sống ở địa ngục có thể đạt được thân người thuận lợi, đi vào đạo lộ đại thừa và dùng cùng một số lượng thời gian ấy để giác ngộ. Như vậy những vị La hán tự đặt ḿnh cách xa một khoảng rất lớn với quả vị Phật. Giả sử có người đă học đại thừa, phát sinh tâm ưa thích, nhưng lại bị tái sinh vào địa ngục v́ có tà kiến. Một người như vậy sẽ thành Phật mau lẹ hơn một người lúc đầu có khuynh hướng đại thừa, nhưng về sau lại đi vào đạo lộ tiểu thừa rồi chứng A la hán quả. Vậy tốt hơn nên làm hạng người thứ nhất.

Ví dụ, khi bậc thanh văn Ca Diếp đang giảng dạy về Pháp Tiểu thừa, có sáu mươi tỷ kheo đáng lẽ sẽ đắc quả A la hán, nhưng Đức Văn Thù liền đi đến nơi họ và dạy cho họ pháp Đại thừa. Giáo lư này quá sức họ, họ phát sinh tà kiến và rơi vào địa ngục. Ca Diếp hỏi đấng Đạo sư chúng ta về việc ấy, và Phật trả lời: “Đấy là phương tiện khéo của Văn Thù! Thật là một giáo lư tuyệt hảo.”

Cũng thế, khi chư Phật dạy các vị A la hán thuộc các đạo lộ Thanh văn và Duyên giác ra khỏi định an chỉ đầy hỉ lạc của họ, họ không nỗ lực phát triển những đức như bồ đề tâm trong ḍng tâm thức v́ họ đă quen thuộc với hỷ lạc của trạng thái an chỉ. Dù nổ lực, họ cũng khó thấy ḷng bi mẫn, vân vân, v́ họ đă thoát khỏi nỗi khổ riêng của họ.

Hai đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nói: “Đấng đạo sư đă dạy về đạo lộ Đại thừa và quả báo Đại thừa. Những điều này thực kỳ diệu, nhưng chúng ta giống như những khúc gỗ đang cháy: chúng ta đă không thể làm nhiều hơn. “Nhưng hăy để ư: điều này không thực áp dụng cho những người như bậc thánh Xá Lợi Phất, v́ đấy là những hóa thân của chư Phật dưới dạng Thanh văn. Lời nói này ám chỉ những hạng Thanh văn thực thụ, những người quả có chướng ngại lớn cho sự đắc quả vô thượng bồ đề.

Bởi thế, khi ta đă đạt vài tuệ giác đi sâu vào sự từ bỏ, th́ phải mau mau quyết định bước vào đạo lộ đại thừa.

Trích @: http://www.thuvienhoasen.org/giaitho...longtay-00.htm

GIẢI THOÁT TRONG L̉NG TAY
Pabongka Rinpoche
Việt dịch: Thích Nữ Trí HảiFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]