Cổng Tam Quan [thơ]


Posted by 71 ..71..236.46 on Apr 01, 2009 at 06:01:31:

Mưa bụi bay về theo gió Xuân
Nhẫn đến năm nay tám mốt lần
qua khung cửa nhỏ cây đơm lộc
mùa xưa đang trở lại cơi trần

Thầy dậy rơ ràng việc tử sinh
Phật xưa thị hiện giới hữu t́nh
tám mươi năm ở ḍng sinh diệt
bốn chín năm tṛn chẳng nói kinh

Thầy vẫn đi về cánh cửa không
vào thăm vô thủy với vô chung
người trần mắt thịt làm sao thấy
dẫu biết đường kia ở tấm ḷng

Con ra đại điện tụng thời kinh
Dược Sư Lưu Ly Phật chứng minh
xét ra khổ đế đâu mà có
thảo nào Phật tổ cứ làm thinh

Nương thuyền Bát nhă vượt sông mê
lối cũ thênh thang một cơi về
Thầy sang bến giác con ở lại
chưa nhớ mà sao lệ dầm dề

Nhắn với ai t́m cánh cửa không
Tam Quan Thầy dặn thợ ra công
đời hư hơi thở ra vào ấy
ai không ch́a khóa khó vào trong
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]