Re: Viếng am


Posted by Khch ..24..59.212 on May 02, 2009 at 22:11:54:

In Reply to: Re: Viếng am posted by 71 on Apr 21, 2009 at 12:18:22:

Ra v c đổi thay g
Một nng G Mi xun th hy hy .

(Nhu m em xa tc my
Ln cơn, em vc khc cy rượt lng)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]