Hăy vào các link này và t́m hiểu với thái độ tích cự


Posted by Heavenly Messenger ..113..8.77 on Jun 20, 2009 at 01:10:49:

In Reply to: THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ và ĐẠO SIKH posted by Sen Xanh on Feb 24, 2009 at 12:22:30:

http://tudo.9.forumer.com/a/s-lc-v-thanh-hi-v-thng-s_post4203.html
http://www.godsimmediatecontact.net/aulac/
www.suprememastertv.com/au
http://www.youtube.com/watch?v=x9U5L6ev0fI
http://www.youtube.com/watch?v=Eh5IzLdJyZs&feature=related

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư là một vị cứu tinh của nhân loại, một người vĩ đại nhất trong những người vĩ đại nhất !
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]