finally


Posted by mms ..192..106.35 on Jun 24, 2009 at 12:10:35:

After searching around..tim duoc 1 company kha’ safe ..a private van for 4 adults and 2 con nit’ gia’ $138 tu Logan Boston – Worcester…
Co`n ddi shared van thi $105 cho family cua mms nhung co’ the^? Ddi chung voi other 4 people nua…
Neu lucky o co’ ai thi` gia didnh mms o thoi…but neu co’ them 4 nguoi kia nua tuy re? hon dduoc $33 nhung ho. Take more time vi` ho. Phai drop off mi’ nguoi kia
Thoi cho cha(c’ thi co’ le~ book private van ddi $138 everything (not included tip cho driver yet) not bad!!!Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]