Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by hl ..204..11.89 on Jul 16, 2009 at 10:08:24:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by Sao Ngân on Jul 16, 2009 at 08:06:16:


đạo phật nói bất sanh diệt là các pháp vô vi; có một số ít pháp vô vi như

chân không (space)
niết bàn
...

c̣n nước sông hằng th́ sanh diệt

chân lư trong đạo phật chia ra hai loại, chân lư thông tục (tục đế) và chân lư thánh đạo (thánh đế)

tục đế th́ không thực nhưng có công dụng cho đời thường; theo tục đế th́ có SN, có hl ... cho dễ nói chuyện để biết người nào nói cái ǵ chẳng hạn

thánh đế th́ là thực, có công dụng cho sự giải thoát; theo thánh đế th́ không có SN, không có hl ... v́ mọi sự đều vô ngă

:)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]