Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by Sao Ngân ..159..168.254 on Jul 16, 2009 at 13:36:57:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by hl on Jul 16, 2009 at 10:08:24:

Hello hl

Cám ơn hl giảng giải thêm . SN cũng nghĩ nước sông hằng là sinh diệt nên mới mới hỏi câu trên . Có lẽ SN c̣n mù mờ trong bài viết này lắm nhờ hl giảng giải thêm . Có phải trong bài này phật nói cùng ông vua Kiến tánh là bất diệt. Trong con người sinh diệt th́ kiến tánh là cái bất sinh diệt trong thân thể sinh diệt của con người cũng như mỗi hơi thở có từng sát na ngh́n trùng sinh diệt . Ông vua cho rằng khi con người chết đi th́ thân thể không c̣n tức không c̣n ǵ cả nhưng Phật chỉ cho ông thấy trong cái thân sinh diệt ấy khi mất đi vẫn có cái vẫn c̣n là kiến tánh là cái bất sinh diệt vẫn c̣n măi măi . Chữ kiến tánh trong nhà Phật định nghĩa rất phức tạp , nói nôm na có thể là “giác ngộ “ . Th́ Phật nói sự giác ngộ chính là bất sinh diệt , điều này hơi
khó hiểu . Thứ nhất có mấy người giác ngộ được phật tính , mấy ai thấy được niết bàn và chứng ngộ . Khi 1 người giác ngộ th́ chỉ người đó biết ai biết được một người đă giác ngộ hay chưa . Và ai chứng minh được sự giác ngộ là bất sinh diệt . SN thắc mắc thế hl có ư kiến ǵ hay giúp SN vớiFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]