Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by hl ..75..36.239 on Jul 17, 2009 at 11:50:14:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by Sao Ngân on Jul 17, 2009 at 10:43:32:


đừng lộn trung dung của đạo khổng với trung đạo của phật giáo

cứu cánh ở đây không có nghĩa mục đích, nó chỉ những thắc mắc cũng thuộc loại "giới hạn" nhưng ở những khía cạnh khác ngoài không gian và thời gian, như tâm thức chẳng hạn

thật ra những thắc mắc tự nó cũng không có chi; cái vấn đề là sự "tham hữu" của con người đ̣i hỏi là phải có một kết luận về sự hiện hữu của cái chi đó

Đức Phật v́ không "tham hữu" nên không đ̣i hỏi phải có một kết luận và phán "bất khả tư ngh́"

:)

Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]